Dé Positieve Veranderaar

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Dé positieve veranderaar aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Onjuistheden kunnen echter voorkomen als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen.

Dé positieve veranderaar accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie zoals weergegeven op deze site.

De informatie op www.positieveveranderaar.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Dé positieve veranderaar kan er niet voor instaan dat de informatie op www.positieveveranderaar.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Dé positieve veranderaar sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.positieveveranderaar.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

Niets uit de tekst of eventuele grafische voorstellingen op deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dé positieve veranderaar worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enigerlei wijze