Dé Positieve Veranderaar

Algemene Voorwaarden

Voor dienstverlening van Dé positieve veranderaar.

1.Algemeen

1.1 Begripsbepaling.
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Ondernemer: Ella van Toorn, die als zelfstandige ondernemer vanuit ‘Dé positieve veranderaar’
deze voorwaarden hanteert.
Opdrachtgever: de contractuele wederpartij, zijnde een onderneming of een particulier, van de
Ondernemer.
Cliënt: de persoon (zijnde een particulier of een werknemer of cliënt van Opdrachtgever) op wie de
door de Ondernemer uit te voeren begeleidings- en/of trainingswerkzaamheden betrekking hebben.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de Ondernemer, op alle
overeenkomsten die de Ondernemer sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen
zijn.
1.3 De Ondernemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van
Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen van de Ondernemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen.
2.2 Een overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtgever zich schriftelijk of per e-mail akkoord
verklaart met de offerte van de Ondernemer.
2.3 Als Opdrachtgever aan de Ondernemer mondeling, schriftelijk en/of digitaal gegevens verstrekt,
mag de Ondernemer uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij de aanbieding
hierop baseren.

3. Prijs

3.1 De Ondernemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor
zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals uit hoofde van belastingen of
licenties) voordoen na het afsluiten van de overeenkomst, dan wel na het verzenden van de
aanbieding. De Ondernemer brengt de Opdrachtgever hiervan schriftelijk of per e-mail op de
hoogte.
3.2 Het eerste lid is niet van toepassing op overeenkomsten met particulieren.
3.3 Prijzen zijn exclusief BTW, tenzij in de offerte anders is aangegeven

4. Adviezen Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van de Ondernemer die geen
betrekking hebben op de verstrekte opdracht.

5. Geheimhouding

5.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het
kader van de opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Zij nemen in dit kader alle
voorzorgsmaatregelen ter bescherming van elkaars belangen.
5.2 De Ondernemer behandelt informatie van en over Cliënt vertrouwelijk. Alleen en voor zover
Cliënt toestemming geeft, rapporteert de Ondernemer hierover aan Opdrachtgever. Hiervan kan
slechts bij schriftelijke overeenkomst tussen alle betrokken partijen vóór aanvang van de
werkzaamheden worden afgeweken. Informatie over de voortgang van de werkzaamheden valt
hierbuiten.

6. Intellectuele eigendom

6.1 De Ondernemer behoudt altijd alle rechten op door hem gemaakte presentaties, plannen,
documenten, materialen, programma’s, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende
informatie en “knowhow”, ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer na de
opdrachtverlening nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever.
6.2 De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
de Ondernemer noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, bewerkt, getoond en/of
verspreid, anders dan voor intern gebruik bij Opdrachtgever binnen het kader van de opdracht die
de Ondernemer voor Opdrachtgever uitvoert.
6.3 Opdrachtgever vrijwaart de Ondernemer voor aanspraken van derden in verband met
intellectuele eigendomsrechten op door Opdrachtgever verstrekte materialen die bij de uitvoering
van de opdracht worden gebruikt.

7. Uitvoering van de overeenkomst

7.1 De Ondernemer verplicht zich om de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en
vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, de actuele stand van het
vakgebied en de wetenschap.
7.2 De Ondernemer leeft bij uitvoering van zijn werkzaamheden de Gedragscode van
beroepsvereniging Noloc na.
7.3 De Ondernemer spant zich naar beste vermogen in om het resultaat dat met de overeenkomst
wordt beoogd, te bereiken.
7.4 Indien en voor zover goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, is de Ondernemer
gerechtigd om de werkzaamheden al dan niet tijdelijk en/of gedeeltelijk door derden te laten
verrichten. Hieronder is ook begrepen de waarneming bij calamiteiten waarmee de Ondernemer zijn
dienstverlening aan Opdrachtgever waarborgt.

8. Overmacht en onuitvoerbaarheid van de opdracht

8.1 De Ondernemer heeft de bevoegdheid de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien
hij daartoe tijdelijk verhinderd wordt door plotseling opkomende omstandigheden die buiten zijn
schuld, risico- en invloedssfeer liggen.
8.2 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden voor
dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding
van de schade geleden door de ontbinding.

8.3 Omstandigheden die een overmachtsituatie voor de Ondernemer opleveren zijn in ieder geval:
stakingen en werkonderbrekingen, overheidsmaatregelen en extreme weersomstandigheden.

9. Wijzigingen in de opdracht

9.1 Indien de omvang van de aan de Ondernemer verstrekte opdracht na het sluiten van de
overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is de Ondernemer gerechtigd eventueel meerwerk
bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
9.2 Van meerwerk is ook sprake bij situaties waarin de door Opdrachtgever verstrekte informatie
niet overeenstemt met de werkelijkheid.

9.3 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
noodzakelijk is om de werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in onderling
overleg de opdrachtomschrijving diensovereenkomstig aanpassen.

10. Betalingsvoorwaarden

10.1 Tenzij anders is overeengekomen, geldt de volgende betalingstermijn: betaling binnen 30
dagen na (deel)factuurdatum. Bezwaren tegen het bedrag van de factuur schorten de
betalingsverplichting niet op. Indien de betaling niet binnen de overeengekomen termijn is
geschied, treedt automatisch verzuim in.

10.2 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van de
Ondernemer een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien
Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. De
Ondernemer heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Opdrachtgever te
verhalen.

10.3 Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op de Ondernemer te verrekenen is
uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij de Ondernemer in staat van faillissement geraakt.
10.4 Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden, is
Opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd conform de regeling in art. 6:119 BW of art. 6:119a
BW.
10.5 Bij niet-nakoming van zijn betalingsverplichtingen is Opdrachtgever aan de Ondernemer alle
buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
10.6 Indien de Ondernemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle
kosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van
Opdrachtgever.

11. Ontbinding

11.1 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting uit de met de
Ondernemer gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van
betaling of ondercuratelestelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is
de Ondernemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel de
(verdere) uitvoering van de overeenkomst op de schorten. De Ondernemer is in die gevallen voorts
gerechtigd onmiddellijk voldoening van het hem toekomende te vorderen.

11.2 Een en ander laat onverlet de overige aan de Ondernemer toekomende rechten, waaronder
begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.
11.3 De Ondernemer is in geval van een ontbinding als genoemd in het eerste lid nimmer gehouden
tot enige vergoeding van schade aan opdrachtgever.

11.4 Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door de
Ondernemer onmogelijk maakt en/of verhindert, heeft de Ondernemer het recht de overeenkomst te
ontbinden.
11.5 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt de Ondernemer het recht op
vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

12. Klachten

12.1 Op klachten is de Klachtenregeling van de Ondernemer van toepassing, die samen met deze
Algemene Voorwaarden aan Opdrachtgever ter hand wordt gesteld.
12.2 Een klacht dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te worden gemeld, uiterlijk binnen 8 dagen
na het handelen of nalaten dat aanleiding is voor de klacht ofwel binnen 8 dagen nadat
redelijkerwijs kon worden geconstateerd dat het handelen of nalaten aanleiding is voor een klacht.
Is aan deze voorwaarde voldaan, dan is voor de particuliere opdrachtgever art. 10.1 tweede volzin
van deze algemene voorwaarden niet van toepassing.
12.3 Als indiener zich niet kan verenigen met de conclusie en afhandeling van de klacht, zal hij de
klacht indienen bij de Raad voor Klachtenbehandeling van Noloc. De Ondernemer onderwerpt zich
aan het oordeel van de Raad. Voor de particuliere indiener is eveneens de regeling van toepassing
die wordt aangeduid in art. 6:236 sub n BW. 12.2 Vorderingen en verweren, gegrond op de stelling
dat de Ondernemer op enigerlei wijze tekort zou zijn geschoten, verjaren door verloop van zes
maanden na het beëindigen van de opdracht waarop zij betrekking hebben. Voor de particuliere
opdrachtgever is de verjaringstermijn twaalf maanden.

13. Aansprakelijkheid

13.1 De Ondernemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever die
rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan de Ondernemer toe te rekenen tekortkoming; voor
vergoeding komt alleen in aanmerking die schade waartegen de Ondernemer verzekerd is, dan wel
redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd behoort te zijn. De te
vergoeden schade is beperkt tot het geldbedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval zal
uitkeren. Voorts moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.
13.1a Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en
dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
13.1b De aansprakelijkheid van de Ondernemer is te allen tijde beperkt tot een bedrag van ten
hoogste tweemaal de aanneemsom, zijnde de overeengekomen prijs voor de opdracht.
13.1c Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is de Ondernemer nimmer aansprakelijk.
13.1d De door Ondernemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door
Opdrachtgever te betalen prijs voor de overeengekomen werkzaamheden gering is in verhouding tot
de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.
13.2 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, zijn eveneens
van toepassing op anderen van wiens hulp de Ondernemer gebruik maakt bij de uitvoering van
werkzaamheden.

14. Toepasselijk recht en forumkeuze

Nederlands recht is van toepassing. Tenzij de kantonrechter bevoegd is, is alleen de burgerlijke
rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de Ondernemer bevoegd kennis te nemen van
geschillen.

KLACHTENREGELING

Behorend bij de ALGEMENE VOORWAARDEN voor
dienstverlening van Dé positieve veranderaar

1. Algemeen

Deze klachtenregeling maakt als bijlage deel uit van de algemene voorwaarden die de Ondernemer
in de relatie met opdrachtgevers en cliënten hanteert. Deze regeling is van toepassing wanneer
opdrachtgever/ cliënt (hierna te noemen: indiener) een klacht heeft over de dienstverlening van
Ondernemer.

2. Definitie

Onderwerp van een klacht kan zijn een gedraging of handeling door de Ondernemer of een door
Ondernemer ingeschakelde derde jegens indiener, dan wel het nalaten of weigeren daarvan. De
indiener kan een klacht voorleggen indien hij/zij van mening is dat de gedraging of handeling, dan
wel het nalaten of weigeren daarvan, jegens hem/haar onbehoorlijk is en/of hem/haar in
gerechtvaardigde belangen treft.

3. Indiening van de klacht

3.1 De klacht wordt schriftelijk ingediend binnen acht dagen nadat de gedraging of handeling, dan
wel het nalaten of weigeren daarvan heeft plaatsgevonden, ofwel binnen acht dagen nadat
redelijkerwijs kon worden geconstateerd dat het gebeurde aanleiding is voor een klacht.
Overschrijding van de termijn kan niet-ontvankelijkheid tot gevolg hebben.
3.2 De Indiener omschrijft in zijn klacht om welk feit het gaat en op welke wijze hij/zij meent
onbehoorlijk te zijn behandeld en/of in zijn/haar belang te zijn geschaad.
3.3 De schriftelijke klacht wordt vertrouwelijk gericht aan het postadres van de Ondernemer.

4. Klachtbehandeling in eerste aanleg

4.1 Behandeling van de klacht vindt in eerste aanleg plaats door de Ondernemer.
4.2 De indiener ontvangt binnen twee weken een schriftelijke ontvangstbevestiging. Daarin worden
de door de indiener omschreven feiten geresumeerd en wordt aangegeven op welke wijze de
Ondernemer de klacht zal onderzoeken.
4.3 De Ondernemer handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst. Doen zich omstandigheden voor die behandeling van de klacht binnen deze termijn onmogelijk maken, dan wordt de indiener hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd en wordt een andere, redelijke termijn voor afhandeling aangegeven.

5. Onderzoek van de klacht

5.1 Na kennisneming van de klacht stelt de Ondernemer een onderzoek in. Desgevraagd zal de
indiener nadere toelichting geven op zijn/haar klacht.
5.2 Ondernemer is bevoegd om alle informatie in te winnen die nodig lijkt te zijn voor de
oordeelsvorming. Zo nodig kunnen getuigen en/of onafhankelijke deskundigen worden
geraadpleegd.
5.3 Het onderzoek van de klacht richt zich op de vraag of de omstreden handeling of gedraging,
danwel het nalaten of weigeren daarvan: a. in strijd is met de bepalingen uit de overeenkomst tot
dienstverlening; b. zorgvuldig en met inachtneming van de daarvoor gebruikelijke procedures tot
stand is gekomen. c. in overeenstemming is met de eisen van behoorlijk en professioneel gedrag
alsmede met de normen die voortvloeien uit de beginselen van redelijkheid en billijkheid.

6. Oordeel

6.1 Als de Ondernemer de klacht terecht acht, wordt dit schriftelijk en gemotiveerd aan indiener
meegedeeld. Indien van toepassing doet de Ondernemer aan indiener een voorstel voor herstel of
compensatie, met inachtneming van wat inzake overmacht en aansprakelijkheid in de Algemene
Voorwaarden is opgenomen.
6.2 Als de Ondernemer de klacht niet terecht acht, wordt dit schriftelijk en gemotiveerd aan de
indiener medegedeeld. Indien de indiener dit wenst, kan de opdracht/overeenkomst conform de
Algemene Voorwaarden van de Ondernemer met wederzijds goedvinden beëindigd worden.

7. Klachtbehandeling in tweede aanleg

7.1 Als indiener zich niet kan verenigen met de conclusie en afhandeling van de klacht, zal hij/zij de
klacht indienen bij de Raad voor Klachtenbehandeling van Noloc, beroepsvereniging voor
loopbaanprofessionals (www.noloc.nl). De Ondernemer onderwerpt zich aan het oordeel dat de
Raad uitspreekt.
7.2 Voor de particuliere indiener is eveneens de in art. 6:236 sub n BW aangeduide regeling van
toepassing.

8. Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2011.